12.14., péntek
Szilárda

Lezárult nemzetközi projektjeink

Projekt megnevezése

Projekt időtartama

Támogatott program 

 

Információk a projektről (projekt célja, projekt hozadéka, eredmények, NYDRFÜ szerepe, bővebb információ beszerzési forrása)

TECPARKNET - Science and technology park co-operation in EU-Future Region (2004.09.01. - 2006.08.31.)

INTERREG III B CADSES 2000-2006

 • Területfejlesztési elképzelések és akciók támogatása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésének jegyében
  • Közösen megvalósítható stratégiák és akciók támogatása)

A projekt célja: A projekt célkitűzése, hogy fejlessze a Nyugat-dunántúli Régió gazdasági fejlődését, mégpedig azzal, hogy összefogja és koordinálja a régióban már ma is jelen lévő, illetve a későbbiekben újonnan felmerülő technológiai, információs és tudományos erőforrásokat. A koordináció révén növelje a régió komparatív hatékonyságát, illetve versenyképességét.

NYDRFÜ szerepe a projektben: Fent felsorolt eredményekhez kötődik, önálló tervezésként, végrehajtásként és költségvetésként az előző programperiódus sajátosságaiból fakadóan.

HUMANKOOP Gazdaságfejlesztők képzése, szervezeti menedzsment és koordinált akciók a Nyugat-Dunántúlon (2005.05.01. - 2006.06.30.)

Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezési Program 2000-2006

 • Határon átnyúló gazdasági együttműködés

A projekt célja a gazdaság-fejlesztési szereplők együttműködésének, szervezeti fejlődésének elősegítése által a gazdaság fejlődéséhez hozzájárulni, és közösen befektetői programokat megvalósítani úgy, hogy osztrák partner-szervezetekkel a munkakapcsolat elmélyüljön.

NYDRFÜ szerepe a projektben: Fent felsorolt eredményekhez kötődik, önálló tervezésként, végrehajtásként és költségvetésként az előző programperiódus sajátosságaiból fakadóan.

LPP - Lead Partner Prinzip 2007-2013 Felkészítés a Vezető Partner Elv alkalmazására (2007. 01.01 - 2007.12.31)

Ausztria-Magyarország Közösségi Kezdeményezés Program 2000-2006

Projekt célja: A 2007-2013-as programidőszakban bevezetett -Vezető Partner Elv- minél szélesebb körben való megismertetése, a szükséges újfajta szemléletmód kialakulásának elősegítése.

NYDRFÜ szerepe a projektben: Az előző programidőszak sajátosságaival ellentétben a projekt megvalósítása már nem feltétlen külön szálon zajlott, a projekt az LPP-ben elvárt minőségi partnerségre is példával szolgált, ugyanis az egyes projektelemeket (konferenciák és műhelynapok szervezése, képzések, kiadvány összeállítása, közös tanácsadói tevékenységek) egymás közt felosztva, azokat időrendben és tematikusan egymáshoz illesztve valósították meg az osztrák és magyar érintettek állandó közös jelenlétével.

REGINS - REGional standardized INterfaces for a better integration of regional SME's in the European Economy (2004.01.01. - 2007.03.31.)

INTERREG III C 2000-2006(4. -Az Innovatív Kezdeményezések program 2000-2006 4.1 Tudásra és technológiai újításra épülő regionális gazdaság

Projekt célja: A partner régiók olyan közös, kooperációs projektje volt, mely célkitűzése, hogy áttörést eredményező, technológiaorientált projekteket kutasson fel és támogasson az autóipar, a biotechnológia, valamint a logisztika területén.

A REGINS projekt 3 éves időtartama alatt három pályázati felhívás került meghirdetésre (2004. ősz, 2005. tavasz, 2005. ősz), mellyel mód nyílt a kutatási célú autóipari és egyéb vállalkozások számára pilot projektek megvalósítására.

Ennek keretében 27 alprojekt valósult meg a négy régióban, melyek közül 17 autóipar, 3 logisztika és 7 a biotechnológia területén.

Magyar részről összesen 8 alprojekt került megvalósításra a nyugat-dunántúli régióban. Az alprojektek magyar oldali teljes költségvetése 360.000 euro, vezető partnerként 1 alapítvány és 1 Kht., partnerként 5 egyetemi tanszék, alvállalkozóként 14 magyarországi kis- és közepes vállalat vesz részt a projektben.

Az Európai Unió ezer projekt közül a második legjobbként emelte ki a REGINS projektet. A projekt nemcsak az Unió intézményeinél ért el sikert, hanem a résztvevő intézmények és vállalkozások körében végzett felmérés alapján is: a partnerek 93%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy részt venne-e egy újabb REGINS projektben.

GRIP IT - Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural funds implementation in an integrated approach (2005.04.01. - 2007.12.31.)

INTERREG III C 2000-2006

 Projekt célja: A Strukturális Alapok támogatásával megvalósuló beavatkozások hatékonyságának növelése az integrált típusú támogatások terén szerzett jó gyakorlatok kiterjesztésével (az egyedi projektfinanszírozási rendszerből a térségi, vagy tematikus programok finanszírozása felé történő elmozdulás módszertani megalapozása). Az integrált megközelítés mind a projekt-előkészítés, megvalósítás és értékelés folyamatának energia, költség-, időhatékonyságát növeli, különösen azokban a régiókban, ahol az aprófalvas térségek aránya meghatározó, így a Nyugat-dunántúli Régióban is. A NYDRFÜ az olaszországi Basilicata régióval kezdeményezője volt a projekt indításának (a lead partner szerepét a cseh Hradec Kralove Régió felvállalta, másik olasz partnerként Friuli-Venezia-Giulia Régióval működtünk együtt).

NYDRFÜ szerepe a projektben:  A NYDRFÜ mint -projekt partner- szervezet magára vállalta a projekt 4. komponense (integrált projektek támogatását megalapozó programozás módszertan kidolgozása) tevékenységeinek koordinálását.

Bridge2Growth - Regionális K+F befektetések ösztönzése - Iránymutató Európa növekedéséhez (2005.12.01. - 2007.11.30.)

FP6 - Tudásrégiók alprogram

Bridge2growth projekt legfőbb céljául tűzte ki, hogy 5 ország 7 résztvevő bevonásával megvizsgálja K+F szempontból a partnerrégiók befektetési környezetét. Ennek elérése érdekében feltárja a befektetéseket akadályozó tényezőket, javaslatot tesz a régiók, partnerek véleményformálói, stratégia készítői számára a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére. A projekt zárásaként "Handbook" formájában foglalja össze az európai K+F befektetési környezet javítását szolgáló javaslatokat. 

EUROCOOP - Regional Innovation Policy Impact Assessment and Benchmarking Process: Cooperation for Sustainable Regional Innovation

-Regionális innovációs stratégiák hatásvizsgálata és benchmarking folyamat - együttműködés a fenntartható regionális innovációért" (2005.06.01. - 2008.01.31.)

FP6 - Kutatás és Innováció alprogram

 

A projekt célja a kutatási és innovációs stratégiák hatásvizsgálati rendszerének kidolgozása regionális szinten.

CLOE - Cluster linked over Europe (2007.06.01. - 2008.03.31.)

INTERREG III C

Projekt célja:  A projekt célja, hogy 15 európai régió megossza egymással a klaszterek területén szerzett tapasztalatait, ami segít a klaszterek menedzsmentjének fejlesztésében, illetve nemzetközi klaszter kapcsolatok kialakításában. Napjainkra egy informális szövetséggé nőtte ki magát, amely több mint 25 vezető iparági klaszterből tevődik össze, abból a célból, hogy információt cseréljenek egymásról és tagjaikról.

NYDRFÜ szerepe a projektben: NYDRFÜ a projekt megvalósítása alatt, az utolsó fázisban csatakozott a projekthez, ahol lehetőség nyílott a tapasztalatok megosztására klaszter menedzsment területen, pár napos külföldi tanulmányi látogatások keretében. Nyugat-Dunántúlhoz kötődő tanulmányutakat a NYDRFÜ szervezte meg a partnerrégiók együttműködésében. A kiutazó klaszter menedzser volt a tanuló, a tapasztalatot szerző személy, a házigazda pedig a mentor.

CEE-ClusterNetwork - Central-Eastern European Cluster and Network Area (2006.09.01. - 2009.10.31.)

FP6 - Kutatás és Innováció alprogram

Projekt célja: A projektben összesen tizenegy közép- és kelet-európai klasztertérség vett részt (Felső-Ausztria, Alsó-Ausztria, Salzburg, Tirol, Nyugat-Dunántúl, Csehország, Dél-Tirol, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia és Horvátország nemzeti, illetve regionális fejlesztési szervezetei). Célunk, hogy mozgósítsuk és támogassuk a nemzeti és regionális innovációs politikai szereplőket annak érdekében, hogy más, az innováció terén hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együtt dolgozzanak ki és valósítsanak meg együttműködéseket. A tizenegy térség a projekten belül összekapcsolódik, hogy erősíthessék innovációs politikájukat, amely elsősorban klaszter- és hálózati együttműködésekre koncentrál.

NYRDFÜ szerepe a projektben:A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a projekt első munkacsomagjának megvalósulásáért felelt, amelynek célja a közép-és kelet-európai klaszterek, működésük és tevékenységeik feltérképezése volt. A munkacsomag eredményeként sikerült olyan közös javaslatokat kidolgozni, amelyek a térség klasztereinek támogatását és fejlesztését célozzák.Természetesen az Ügynökség az összes munkacsomagban résztvevő, sőt a projektet irányító menedzsment faladatokat is ellátja a TMG és az ECO+ szervezetekkel együtt.

HUSKI - Magyarország-Szlovákia Kezdeményezés egy Fenntartható Hálózati Együttműködésért (2009.09.01.-2010.08.31.)

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

 • Gazdaság és Társadalom
  • Partnerségi, program- és projekt menedzsment kapacitások fejlesztése
 1. Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése

A HUSKI projekt célja, hogy elősegítse a határ menti szervezetek, intézmények együttműködését közös gondolkodással, tervezéssel és cselekvéssel a közös érdekek mentén.

NYDRFÜ szerepe a projektben: NYDRFÜ először vállalt klasszikus vezető partner szerepet egy projektben, a projekt teljes pénzügyi és szakmai megvalósulásáért egy személyben felelős. Iránymutató magatartást folytat a végrehajtás során mindvégig, magas szintű koordinációs munkát végez: vezeti a projekt irányító testületi találkozóit, dönt a vitás kérdésekben, összefogja a partnerséget. A projekt összes tevékenységéből aktívan kiveszi a részét.  

Fejlesszük Európát - együtt! (2005.06.01. -  2007.05.31.)

Egész életen át tartó tanulás Program (LLL) - Leonardo da Vinci Alprogram

Projekt célja: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. és a Pannon Pedál Egyesület sokrétű, a régió fejlődését befolyásoló tevékenységének lehető legtöbb eredményt hozó ellátása lehetetlen folyamatos képzés és megújulás nélkül. Ezt a felelősséget felismerve döntött úgy a szervezet, hogy a régófejlesztésben betöltött mind hangsúlyosabb szerepe képzési rendszere átgondolását, megújítását igényli. Ennek egyik mérföldköve a Leonardo da Vinci program volt, melynek keretében 20 munkatárs tölthetett el 9 hetes gyakorlatot olasz, belga, osztrák, angol német, spanyol, svéd és finn fejlesztéssel illetve képzéssel foglalkozó intézményeknél. A projekt fő célja a 2007-2013-as tervezési időszakra való felkészülés volt.

NYDRFÜ szerepe a projektben: A projekt célcsoportja az Ügynökség azon 25-35 év közötti fiatal munkatársai voltak, akik már rendelkeznek bizonyos munkatapasztalattal, de munkájukat nagyban segítette volna, ha az addig szerzett ismereteiket összevethették volna külföldi metódusokkal, az ott szerzett tudás itthoni felhasználása, továbbadása céljából.

Regionális szereplők felkészítése a Strukturális Alapok fogadására a 2007-13-as időszakban  (2006. 06.01- 2008. 05.31.)

Egész életen át tartó tanulás Program (LLL) - Leonardo da Vinci Alprogram

Projekt célja: A projekt célja a Nyugat-dunántúli régióban működő megyei, térségi, terület- és vidékfejlesztéssel foglalkozó intézmények munkavállalói képességeinek, készségeinek fejlesztése, hogy képessé váljanak a helyi szereplők folyamatos támogatására a 2007-13-as programozási időszakban, továbbá egy szélesebb tudásbázison nyugvó, gyakorlati szemlélettel bíró területfejlesztési szakemberréteg kialakítása, akik tisztában vannak a brüsszeli érdekérvényesítési lehetőségekkel, mozgosítható, élő nemzetközi kapcsolatokat képesek kialakítani és életben tartani.  A célország Belgium volt, ezen belül is Brüsszel, a Steier Iroda, mint az uniós érdekérvényesítés intézményesült helyszíne. A projekt keretében 2007-2008-ban összesen 14 fő 9-9 hetes kiutazása valósulhatott meg.

NYDRFÜ szerepe a projektben: Az Ügynökség a megpályázott keretet a régió szereplői felé továbbpályáztatta a megyék, megyei jogú városok és a kistérségek felé. A kiutazók a kiutazást megelőzően nyelvi felkészítésen vettek részt, az utazással kapcsolatos információkat a résztvevők egyrészt elektronikusan kapták meg, másrészt pedig egy személyes szakmai-pénzügyi felkészítés alkalmával.

Hogyan jut el Brüsszel a Nyugat-Dunántúl térségeibe (2008.06.01 - 2010.05.31.)

Egész életen át tartó tanulás Program (LLL) - Leonardo da Vinci Alprogram

Projekt célja: A projekt a Nyugat-dunántúli régióban működő megyei, térségi, terület- és vidékfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel, híradással foglalkozó intézmények munkavállalóinak képességeit, készségeit kívánja fejleszteni, hogy képessé váljanak a helyi szereplők folyamatos támogatására a 2007-13-as programozási időszakban. Cél a régió érdekképviseletének megerősítése nyitott kommunikációval és visszacsatolással, célzott információáramlással olyan szakember réteg továbbképzése, akik megismerkednek a brüsszeli érdekérvényesítési lehetőségekkel, mozgósítható, élő nemzetközi kapcsolatok kiépítésére és életben tartására válnak képessé.

NYDRFÜ szerepe a projektben: A projektben az Ügynökség koordinátori szerepet tölt be és két mentorral közösen felügyeli a program sikeres megvalósulását. Egyik mentor a fogadó intézmény munkatársa, másik mentor az Ügynökség brüsszeli képviseletvezetője. Az NYDRFÜ a megpályázott keretet továbbpályáztatja a régió szereplői felé, a teljes továbbpályáztatási procedúra és a program lebonyolítása az Ügynökség feladata. A kiutazókat az Ügynökség brüsszeli képviseletvezetője fogadja, és támogatja a 4 hetes gyakorlat alatt, a munkaprogram összeállítása is az ő feladata.

RECOM HU-AT - Regional Cooperation Management

Ausztria-Magyarország Határon Átnyuló Együttműködési Program AT-HU ETE 

Projekt leírása:

A határon átnyúló együttműködés elfogadásának (további) erősítése a közös regionális identitás tudatosítása (Európa többletértékének láthatóvá tétele)

 • A határon átnyúló együttműködés folyamatos támogatása
 • Tudástranszfer a szomszédos régiók között

Hozzájárulás a határ menti régiókban folyó kétoldalú együttműködési formák optimális lebonyolításához

 • Tartalmi segítségnyújtás pályázat benyújtása előtt (a regionális stratégiák tekintetében)
 • A projektgazdák és a program szempontjából lényeges szervek közti együttműködés támogatása és részvétel annak kialakításában
 • Regionális tematikus erősségek közös kidolgozása
 • A tevékenységek/projektek hálózatba kapcsolása a támogatási programot átfogóan 

Hozzájárulás a koordinált és fenntartható határon átnyúló regionális fejlesztés minőségbiztosításához

 • Segítségnyújtás a regionális fejlesztési koncepciók egyeztetésekor
 • A határon átnyúló együttműködés szempontjából lényeges információk terjesztése
 • Magas (helyi) projektminőség biztosítása

A projekt célcsoportjai: kulcsfontosságú szereplők, pl. kommunális projektgazdák, regionális projektkezdeményezések, vállalatok és vállalati képviseletek, K+F-intézmények, politikusok, érdekképviseletek, szociális partnerek, lakosság.

Ügynökség szerepe a projektben:

Az Ügynökség, mint RECOM HU-AT partner segíti a helyi szereplőket a határon átnyúló tevékenységek és projektek közti és az ETE AT-HU programmal fennálló szinergiák kihasználásában:

 • A helyi szintű szereplők közti folyamatos tapasztalatcsere megszervezése rendszeres összejövetelek, workshopok keretében (a Nyugat-dunántúli Régióban)
 • A projektötletek és projektek hálózatba kapcsolása szakmailag hasonló, helyi szintű tevékenységekkel   a támogatási programot átfogóan.
 • A regionális, illetve helyi szempontból lényeges projektek stratégiai fejlesztéséhez való hozzájárulás pl.: tapasztalatcserével a projektgazdákkal való rendszeres kapcsolattartás révén

SCINNOPOLI - Scanning Innovation Policy Impact / Innovációs politikák hatásvizsgálata

 INTERREG IV C

Projekt célja:

Regionális innovációs politikák hatékonyságának és hatásosságának elősegítése egy hatékony hatásvizsgálati rendszer kidolgozásának segítségével annak érdekében, hogy:

 • növeljük a vállalkozások regionális versenyképességét
 • munkahelyeket teremtsünk
 • növeljük a regionális jólétet

Ügynökség szerepe a projektben:

Jó gyakorlat bemutatása a többi résztvevő régió számára, a többi régió jó gyakorlatának feldolgozása, értékelése, monitoringja, egy működő koncepció tesztelése a régióban.

C2CN - Cradle 2 Cradle Network / Bölcsőtől a Bölcsőig szakmai hálózat

Ausztria-Magyarország Határon Átnyuló Együttműködési Program AT-HU ETE

Projekt leírása:

A projekt célja, hogy a nyugat-dunántúli határtérség (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) és az ausztriai Industrieviertel térség (Niederösterreich tartomány) intézményei között fenntartható együttműködés alakuljon ki, a fiatalok nyelvi, kulturális és gazdasági készségeinek fejlesztése érdekében.

-     Óvodai fejlesztések: A legfontosabb feladatok között szerepelnek a német nyelvet oktató tankönyvek és munkafüzetek fejlesztése, metodikai szemináriumok szervezése, nemzetközi óvodás találkozók. A nyelvi kompetencia fejlesztése terén új módszerek kerülnek bevezetésre, megismertetésre és minél szélesebb körben történő hasznosítására a résztvevő intézményekben. A nyugat-dunántúli régió és az Industrieviertel közoktatási intézményeinek minél nagyobb számú projektbe történő bevonására kerül sor. Legfontosabb cél, hogy nagy hangsúly kerüljön a nyelvoktatásra és a többnyelvűségre.

-     Iskolai fejlesztések: Fontos, hogy a fiatalok megismerjék a szomszédos térségek és régiók nyelvét, kultúráját és mentalitását. Így a határtérség lakossága a többnyelvűségből származó előnyeit a jövőben és az élet minden területén kamatoztatni tudja. A fiatalokat életszerű munkakörnyezet szimulálásával készítik fel a munka világában történő helytállásra, a munkaerőpiac kihívásaira. Mivel a régió közös gazdasági területté fejlődik, fontos, hogy a fiatalok felkészültek legyenek a határokon átnyúló munkaerőpiacon és gazdaságban való részvételre, szélesedjen a látókörük, kialakuljon a mobilitásra való hajlandóságuk, hozzásegítve őket a jövőbeni versenyképességük megőrzéséhez. Célcsoport orientált és utazó pedagógus rendszerhez kapcsolódó tematikus találkozók kerülnek megrendezésre, melyek anyagai ún. "best practice" kézikönyvekben jelennek meg és kerülnek terjesztésre.

-     Kompetencia Központ: A határokon átnyúló együttműködések számának növelésére fontos a fenntartható hálózat kiépítése. Ennek működését segítik a honlapon folyamatos megjelenő információk (www.educorb.eu), a folyamatos tanácsadás és pályázatfigyelés, a szakmai szemináriumok és hírlevelek, valamint a nemzetközi partnertalálkozók.

-     Tanirodák közti együttműködések: A tanirodák az együttműködést közös adatbázis kialakításával teszik hatékonyabbá, kidolgozásra kerülnek a kétnyelvű e-contect és e-learning csomagok, gyakorlati kézikönyvek. Új, képzési csomag -  üzleti kapcsolatok a magyar-osztrák határrégióban szakértő    kerül bevezetésre és akkreditálásra. A jogi, oktatási, üzleti és más területekhez kapcsolódó szakértői ismeretek elsajátítása segíti a határrégiók gazdasági és jogi környezetében való könnyebb eligazodást és információadást.

Ügynökség szerepe a projektben:

 • A képző intézmények határon átnyúló együttműködéseinek támogatása, többnyelvűség ösztönzése
 • Iskolák és óvodák kapcsán motivációs munka
 • Rendszeres kutatás számos határon átnyúló támogatási lehetőség után az iskolák és a fiatalok számára egyaránt, az információk célzott terjesztése hírlevelekben és a projekt honlapján
 • Célcsoport-orientált rendezvények szervezése
 • A német nyelvoktatás bevezetésének a koordinálása az óvodákban
 • Metodikai kézikönyv előállítása óvodapedagógusoknak az óvodai német nyelvi foglalkozásokhoz
 • Óvópedagógus szemináriumok szervezése
 • Az  Utazó pedagógus  programelemhez kapcsolódó, ausztriai know-how átadására alapozó magyarországi szemináriumok szervezése,
 • Módszertani kézikönyv előállítása az utazó pedagógus rendszerről
 • A Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi óvodás találkozó szervezése
 • A határtérség taniroda hálózatának kiépítésében segítségnyújtás
 • Projekt honlap folyamatos karbantartása
 • Évente két alkalommal hírlevél összeállítása

EDUCORB - Educational Cooperation in the Border Region / Partnerség az oktatásért a határtérségben

Ausztria-Magyarország Határon Átnyuló Együttműködési Program AT-HU ETE

Projekt leírása:

A projekt célja, hogy a nyugat-dunántúli határtérség (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) és az ausztriai Industrieviertel térség (Niederösterreich tartomány) intézményei között fenntartható együttműködés alakuljon ki, a fiatalok nyelvi, kulturális és gazdasági készségeinek fejlesztése érdekében.

-     Óvodai fejlesztések: A legfontosabb feladatok között szerepelnek a német nyelvet oktató tankönyvek és munkafüzetek fejlesztése, metodikai szemináriumok szervezése, nemzetközi óvodás találkozók. A nyelvi kompetencia fejlesztése terén új módszerek kerülnek bevezetésre, megismertetésre és minél szélesebb körben történő hasznosítására a résztvevő intézményekben. A nyugat-dunántúli régió és az Industrieviertel közoktatási intézményeinek minél nagyobb számú projektbe történő bevonására kerül sor. Legfontosabb cél, hogy nagy hangsúly kerüljön a nyelvoktatásra és a többnyelvűségre.

-     Iskolai fejlesztések: Fontos, hogy a fiatalok megismerjék a szomszédos térségek és régiók nyelvét, kultúráját és mentalitását. Így a határtérség lakossága a többnyelvűségből származó előnyeit a jövőben és az élet minden területén kamatoztatni tudja. A fiatalokat életszerű munkakörnyezet szimulálásával készítik fel a munka világában történő helytállásra, a munkaerőpiac kihívásaira. Mivel a régió közös gazdasági területté fejlődik, fontos, hogy a fiatalok felkészültek legyenek a határokon átnyúló munkaerőpiacon és gazdaságban való részvételre, szélesedjen a látókörük, kialakuljon a mobilitásra való hajlandóságuk, hozzásegítve őket a jövőbeni versenyképességük megőrzéséhez. Célcsoport orientált és utazó pedagógus rendszerhez kapcsolódó tematikus találkozók kerülnek megrendezésre, melyek anyagai ún. "best practice" kézikönyvekben jelennek meg és kerülnek terjesztésre.

-     Kompetencia Központ: A határokon átnyúló együttműködések számának növelésére fontos a fenntartható hálózat kiépítése. Ennek működését segítik a honlapon folyamatos megjelenő információk (www.educorb.eu), a folyamatos tanácsadás és pályázatfigyelés, a szakmai szemináriumok és hírlevelek, valamint a nemzetközi partnertalálkozók.

-     Tanirodák közti együttműködések: A tanirodák az együttműködést közös adatbázis kialakításával teszik hatékonyabbá, kidolgozásra kerülnek a kétnyelvű e-contect és e-learning csomagok, gyakorlati kézikönyvek. Új, képzési csomag -  üzleti kapcsolatok a magyar-osztrák határrégióban szakértő    kerül bevezetésre és akkreditálásra. A jogi, oktatási, üzleti és más területekhez kapcsolódó szakértői ismeretek elsajátítása segíti a határrégiók gazdasági és jogi környezetében való könnyebb eligazodást és információadást.

Ügynökség szerepe a projektben:

 • A képző intézmények határon átnyúló együttműködéseinek támogatása, többnyelvűség ösztönzése
 • Iskolák és óvodák kapcsán motivációs munka
 • Rendszeres kutatás számos határon átnyúló támogatási lehetőség után az iskolák és a fiatalok számára egyaránt, az információk célzott terjesztése hírlevelekben és a projekt honlapján
 • Célcsoport-orientált rendezvények szervezése
 • A német nyelvoktatás bevezetésének a koordinálása az óvodákban
 • Metodikai kézikönyv előállítása óvodapedagógusoknak az óvodai német nyelvi foglalkozásokhoz
 • Óvópedagógus szemináriumok szervezése
 • Az  Utazó pedagógus  programelemhez kapcsolódó, ausztriai know-how átadására alapozó magyarországi szemináriumok szervezése,
 • Módszertani kézikönyv előállítása az utazó pedagógus rendszerről
 • A Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi óvodás találkozó szervezése
 • A határtérség taniroda hálózatának kiépítésében segítségnyújtás
 • Projekt honlap folyamatos karbantartása
 • Évente két alkalommal hírlevél összeállítása

CENTROPE_tt - (korábban CENTRIS) Tools for Transnational Innovation Support in Centrope / Hatékony együttműködési eszköztár kidolgozása a Centrope régió innovációjának és technológia transzferének támogatására

CENTRAL Europe - 1.2 Kapacitásbővítés az innováció elterjedésének és alkalmazásának érdekében Central Europe

Projekt leírása:

A Centrope_tt egy technológia-transzferre és innovációs támogatásra szakosodott nemzetközi szakértői közösség, amely Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia határmenti területein, az úgynevezett CENTROPE térségben működik. A 2 millió eurós Európai Uniós projekt keretében támogatott 15 centrope_tt partnerintézmény jelenleg annak lehetőségét kutatja, hogyan élénkíthető a határokon átívelő technológiai-transzfer a vállalatok és egyetemek között.

A CENTROPE térségben található célcsoportjaink támogatására szakmai honlapot fejlesztettünk ki, technológia-transzferrel kapcsolatos rendezvényeket szervezünk, továbbá információt szolgáltatunk a térségben alkalmazott bevált gyakorlatokról (best practice).

A  Centrope_tt Community in XING  (a Centrope technológiai közösség linkje) által összeköttetésben lévő technológia-transzfer közösségünkben szabad tárhelyet biztosítunk technológia-transzferrel kapcsolatos információk és fontos technológiával kapcsolatos témák közzétételére, továbbá lehetőség nyílik szakmai konzultációra, eszmecserére is.

A hivatalos honlapon keresztül közvetlenül elérhetők az általunk kínált, technológia-transzfer támogatását szolgáló eszközök:

 • A 'Centrope_tt map' közvetlen online hozzáférést biztosít egy adatbázishoz a CENTROPE térség mintegy 2.200 K+F intézetéről. A felület segítségével ügyfeleink tevékenysége átláthatóbbá, vonzóbbá válnak más kutatócsoportok vagy vállalkozások számára.
 • A 'Centrope_tt academy' információt szolgáltat intézményeknek, cégeknek és közvetítőknek a K+F együttműködések finanszírozásáról, valamint a vállalkozások információs támogatásáról. Projektpartnereink egységes minősítéssel és tanúsítvánnyal rendelkeznek az innováció-támogatás területén. A 'centrope_tt academy' szekcióban hozzáférhető egy üzleti és egy tudományos eszközkészlet, valamint információ a támogatási rendszerről.
 • A 'Centrope_tt voucher' segítségével a projekt nemzeteken átívelő tudományos hátteret tesz hozzáférhetővé üzleti vállalkozások számára. A nemzeteken átívelő együttműködések közül ötvenhez pénzügyi támogatás vehető igénybe (Nyugat-Dunántúl esetében 10).

Ügynökség szerepe a projektben:

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájával aktívan támogatja az egyes projekt munkacsomagok mindegyikét, kiemelten vezető szerepet a projekt kezdeti szakaszában, a Nyugat-Dunántúl és Budapest város K+F intézményi potenciáljának felmérésében vállalt.

PIMMS CAPITAL - Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services / Partneri kezdeményezések hasznosítása a mobilitás menedzsment szolgáltatások terén

 INTERREG IV C - Capitalisation project

Projekt célja:

A PIMMS CAPITAL projekt átfogó célja, hogy ösztönözze az európai régiókat a közlekedés fenntarthatóbb formáinak alkalmazására a mobilitást szolgáló eljárások és szakmapolitikák megvalósításával. Ilyen lehet az autós forgalom csökkentése érdekében a tömegközlekedés hatékonyabb szervezése, vagy a tömegközlekedési célú fejlesztések. A projekt során a 16 résztvevő projektpartner a jó gyakorlatok átvételére irányuló tevékenységek eredményeképpen egy-egy regionális akciótervet dolgoz ki, melyben pontosan meghatározásra kerül, hogy a megismert jó gyakorlatok miként valósíthatók meg az adott régió operatív programjának keretein belül.

Ügynökség szerepe a projektben:

 • A projektfejlesztés során azonosított európai jó gyakorlatok megismertetésének érdekében tanulmányutak, valamint az Akcióterv kidolgozását segítő műhelyfoglalkozások megszervezése a NyD-i kulcsszereplők és döntéshozók bevonásával és delegálásával.
 • A Nyugat-dunántúli Régió Regionális Akciótervének az összeállítása
 • Az IH-k bevonása

ICT VN - Promotion of ICTs usage by SMEs as an enabler of Value Networks / Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása a KKV szektornak az értékláncokban betöltött szerepe erősítésére

INTERREG IV C

Projekt leírása:

A projekt átfogó célja, hogy erősítse az információs társadalom kialakítása érdekében kifejtett erőfeszítéseket, és új eszközöket kínáljon a kis- és középvállalkozások üzleti modelljének fejlesztéséhez, valamint a regionális versenyképesség javításához.A globalizáció időszakában a nagyvállalatok képesek az általuk alkalmazott üzleti modell és információs rendszerek gyors módosítására. Ugyanakkor a KKV-k általában sokkal lassabban, vagy egyáltalán nem is képesek alkalmazkodni az új helyzetekhez, amelynek eredménye, hogy kiszorulnak a piacokról, valamint az értékláncokból kiesnek. Az ICT VN projekt a partnerrégiókban fellelhető jó gyakorlatok azonosítására, és azok kölcsönös megismertetésére koncentrál. A szakmapolitikák megvalósításakor, valamint az információs társadalom építésének folyamatában nem mindig valósul meg sikerrel az, hogy a KKV-k számára igazán hasznos eszközzé váljon az IKT, pedig azok versenyképességét nagymértékben javíthatja.

A projekt a következő három ágazatban vizsgálja meg az IKT alkalmazásának jó gyakorlatait:

 • mezőgazdaság és élelmiszeripar
 • kereskedelem és szolgáltatások
 • turizmus

Ügynökség szerepe a projektben:

Az Ügynökség KKV-knál fennálló sikeres IKT-alapú megoldásokat, üzleti modelleket azonosít a Nyugat-dunántúli Régióban; a projektpartnerek által összegyűjtött "Good Practice"-ekből kiválasztunk egy átültethető gyakorlatot a Régió sajátosságainak a figyelembevételével, melynek alapján elkészítünk egy regionális transzfer tervet. A projekt céljaival, az elért eredményekkel, az összegyűjtött "Good Practice"-ekkel kapcsolatban folyamatos disszeminációs tevékenységeket végzünk, mellyel hozzájárulunk az IKT-alapú üzleti megoldások elterjedéséhez és az információs társadalom kialakulásához a Régióban.

IRIS - Interregional Innovation System / Interregionális Innovációs rendszer

Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program AT-HU ETE 

Projekt leírása:

A projekt célja a határrégióban rejlő innovatív vonatkozású növekedési potenciálok támogatása. Ennek érdekében az IRIS hozzájárul egy közös interregionális innovációs rendszer felépítéséhez, amely a regionális innovációs rendszerek integrációja révén jön létre és az innováció különböző területein megerősödött együttműködést segíti elő.

A partnerek a következő specifikus témakörökre fókuszálnak különösen:

 • Az interregionális kkv fejlesztés célja, hogy a régió számára többletértékkel rendelkező, kiválasztott vállalkozói ötleteket támogassa és szakmai segítség és hálózatépítés révén hozzájáruljon azok megvalósításához.
 • Az Interregionális kompetenciaterületek elnevezésű munkacsomag keretében 2 kiválasztott kompetenciaterületet (ipari nyersanyagok és engineering) dolgozunk ki a közös együttműködés céljából.
 • Az interregionális hálózatfejlesztés célja a klaszterek és vállalkozások összehozása.
 • Az interregionális telephelyfejlesztés a meglévő gazdasági telephelyek jobb piacra vitelének segítésére koncentrál.
 • Az interregionális tudásbázis célja az interregionális tudáshoz való hozzáférés könnyítése, továbbá minősítési modulok kidolgozása és tesztelése a keresztmetszet-témákban.
 • A Mentorálás és coaching munkacsomag elősegíti a gazdasági szereplők és vállalkozások közötti együttműködést, illetve azokat támogatja az egyes témákban.
 • A projekt keretén belül a regionális innovációs rendszerekben érintetteket szólítjuk meg, különösen a kkv-kre, klaszterekre és hálózatokra, gazdasági-, ipari-, és kereskedelmi kamarákra, innovációs- és fejlesztési ügynökségekre, kompetencia-, javak és szolgáltatási centrumokra, tréning- és képzési intézményekre, egyetemekre és kutatóintézményekre, közhivatalokra és közintézményekre, valamint pénzügyi szereplőkre fókuszálva.

Ügynökség szerepe a projektben:

Azon tevékenységek összefogása, amelyek a helyi, regionális, nemzeti és európai döntéshozók aktív bevonását teszik lehetővé, a projekt szükséges fenntarthatóságának érdekében. Ennek eléréséhez egy résztvevői hálózatot hozunk létre.

Továbbá interregionális kooperációs hálózatokat hozunk létre gazdasági és tudományos szereplőkkel, illetve intermediális és intézményi partnerekkel, a gazdaság és tudomány közötti együttműködés ösztönzésére. A KKV-k részére történő konkrét tanácsadáshoz egy határokon átnyúló szakértői csoportot is felállítunk.

Az összehozáshoz különböző rendezvények, mint pl. téma specifikus, (inter)regionális workshopok, matchmaking események, tanácsadó megbeszélések megszervezése és lebonyolítása szolgál eszközül.

 

CEBBIS - Central Europe Branch Based Innovation Support / Közép-Európai Ágazat-alapú innovációs támogatás

 Central Europe Programme

Projekt célja:

A projekt a KKV-k felé történő technológia transzfer fejlesztését célozza. Eszközöket, módszereket, folyamatokat biztosít az innováció és technológiai transzfer támogatására. Iparág specifikus innovációs támogatást nyúlt, új IKT alkalmazásokra fókuszálva, ezzel növelve a KKV-k versenyképességét a nemzetközi piacon.

Ügynökség szerepe a projektben:

Részvétel az alábbi tevékenységekben:

 • benchmarking   Technológia Transzfer jó gyakorlatok
 • innovációs szereplők (közvetítők) IKT alapú nemzetközi hálózatának létrehozása
 • optimális transznacionális innovációt támogató modell létrehozása
 • gyakorlati eszközök, módszerek kialakítása a közvetítő szereplők számára
 • Business Development Office koncepciójának kidolgozása
 • politikai ajánlások megfogalmazása
 • tudatosságot erősítő kampány szervezése

 

ESPAN - Energy Strategy for Pannonia / Pannon Energia Stratégia

Ausztria-Magyarország Hatáon Átnyuló Együttműködési Program AT-HU ETE

Projekt leírása:

Az ESPAN projekt célja, hogy ausztriai és magyar régiók regionális, közösségi és magán szintjeinek bilaterális és interregionális együttműködésével sokoldalúan megalapozza a fenntartható energiafejlesztés szektorát.

A klímavédelmi célok szem előtt tartása mellett odafigyelünk, hogy a meglévő helyi és regionális forrásokat a regionális értékteremtés jegyében a leghatékonyabb módon kiaknázzuk és felhasználjuk.

A szakterületeket az alábbiak szerint csoportosítjuk:

 • Energia hatékonyság (Takarékosság)
 • Energiatárolás (beleértve a logisztikát)
 • Energiatermelés a meglévő erőforrások figyelembevétele mellett

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a helyi és regionális illetőségű régiófejlesztési, képzési, kutatási kompetenciákat, továbbá a gazdasági szektor szereplőit bevonjuk az ESPAN projektbe. Így kiterjesztjük a határrégió regionális fejlődésének hatókörét, új interregionális üzleti területeket teremtünk, mindemellett új munkahelyek létrejöttéhez vagy megtartásához járulunk hozzá olyan ágazatokban, melyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak az energetika területeihez.

Mivel az ESPAN projekt erős koncepció- és hálózatfejlesztési karakterrel rendelkezik, szinergia fedezhető fel a mindenkori ökológiai és fenntartható energiafejlesztési regionális fejlesztési programokkal, mivel a projektben résztvevő partnerek helyi és regionális szinten is foglalkoznak ezen témakörökkel.

Ügynökség szerepe a projektben:

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a projekt egyik magyar partnereként a felmérésekben, koncepciók és kistérségi illetve regionális stratégiák kidolgozásában vállalt szerepe, s kapcsolódón felelős a regionális hatósági és közösségi integritás biztosításáért. Mindemellett az Ügynökség a hálózatfejlesztésben is fontos szerepet játszik rendezvények (elsősorban hálózati találkozók) szervezésével.

 

EURIS - European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies / Európai Együttműködő és Nyitott Regionális Innovációs Stratégiák

 INTERREG IV C

Projekt célja:

A projekt célja az ún. nyílt innováció elősegítése, vagyis az együttműködések ösztönzése az innovációs szereplők között (egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások). Ezen belül:

 • hatékony RIS-ek kialakítása, legjobb gyakorlatok megosztásán keresztül, az innovációs szereplők közti együttműködésekre fókuszálva
 • ezeknek a jó gyakorlatoknak a terjesztése Európában
 • politikai ajánlások megfogalmazása és eljuttatása az innovációs szereplőkhöz

Ügynökség szerepe a projektben:

 • műhelyfoglalkozások szervezése, ahol a jó gyakorlatok bemutatásra kerülnek
 • hazai jó gyakorlatok bemutatása
 • részvétel a politikai ajánlások megfogalmazásában
 • al-projektek menedzselése (együttműködési stratégiák kidolgozása)  

 

SETA - South-East Transport Axis / Délkelet Közlekedési Tengely 

SEE - South East Europe Program 

Projekt célja:

A SETA projekt célja, hogy elősegítse a partnerrégiók közötti versenyképes elérhetőség megteremtését a hatékony áru- és személyszállítás, valamint a káros környezeti hatások mérséklése érdekében, melyek meghatározó tényezői a régiók gazdasági fejlődésének. A projekt fő célkitűzései a partnerrégiókat érintő délkeleti közlekedési tengely (Bécs/Pozsony-Zágráb/Rijeka) közlekedési hálózatának felmérése és elemzése, valamint fejlesztése. Ezen belül: a SETA partnerségi terület közlekedési/szállítási igényeinek feltérképezése, a közlekedési hálózat felmérése alapján a szűk keresztmetszetek megállapítása, majd a feltárt problémákra rövid/közép/hosszú távú megoldások kidolgozása valamint a fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának felbecslése társadalmi-gazdasági, pénzügyi és környezetvédelmi szempontból, majd végül végrehajtási javaslatok készítése (SETA Közlekedési Folyosó Fejlesztési Terv keretében) az eredmények kiértékelése és a kísérleti (pilot) projektek tapasztalatai alapján.

Ügynökség szerepe a projektben:

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a projekt egyik magyar partnereként a régió politikai és gazdasági szereplőivel és döntéshozóival történő együttműködés kialakításában vállal kiemelt szerepet, annak érdekében, hogy bevonja a SETA közlekedési folyosó fejlesztésével szemben támasztott elvárások valamint fejlesztési irányvonalak meghatározásába a regionális stakeholdereket és szakembereket nemzeti és transznacionális szintű szemináriumok, workshopok és párbeszédek révén. Továbbá az Ügynökség részt vesz a Nyugat-dunántúli Régió közlekedési infrastruktúra hálózatának és fejlesztési lehetőségeinek elemzésében, a SETA közlekedési folyosó magyar részét érintő fejlesztési intézkedések kidolgozásában és összehangolásában a fennálló fejlesztési projektekkel, valamint közreműködik a fejlesztési intézkedések szakértői értékelésében, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági hatások vizsgálatára, mindezek révén az Ügynökség hozzájárul a SETA Közlekedési Folyosó Fejlesztési Tervének kidolgozásához.

Natur-Kulinarium - Régiók kertjei és kulturtájai kínálta új élménylehetőségek turisztikai és képzésközpontú fejlesztése és megvalósítása

Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program AT-HU ETE 

Projekt leírása:

A Natur-Kuinarium projekt célja a projektben résztvevő régiókra jellemző kertek és kultúrtájak, mint vonzó turisztikai, kulináris és képzés-orientált kínálatának kialakítása, valamint az ebből származó új érték teremtése.

Céljaink:

 • A régiókra jellemző kertek és kultúrtájak potenciáljainak felmérése és megismertetése
 • Határokon átnyúló, a természet-közeli turizmus új formáit megcélzó tapasztalatcsere és kompetenciaépítés
 • A magyar oldal kevésbé hatékony turisztikai együttműködési hálózatának javítása az osztrák partnerek know-how-jára támaszkodva
 • A regionális turisztikai és képzési célokat szolgáló biodiverzitás átfogó élményei által kínált új formák kialakítása és fejlesztése
 • Turisztikai szolgáltatók, mezőgazdasági, valamint oktatási intézmények és szállásközvetítők értékteremtésének növelése természet-közeli üdülési kínálat segítségével
 • Határon átnyúló turisztikai érdeklődés és a látogatók számának növelése az új kínálat segítségével

A projekt célcsoportjai:

 • a turisztika, az oktatás, a biodiverzitás/természetvédelem, a mezőgazdaság, a regionális fejlesztéspolitika terén működő szervezetek. A projekttel lehetővé kívánjuk tenni, hogy felismerjék a kertek és kultúrtájak különlegességeit, valamint, hogy ezeket a saját szakmájukban aktív, jövőre irányuló értékteremtési forrásként hasznosítsák, illetve régiójuk kertjeire, mint új kínálati formára gondoljanak; valamint
 • a régió lakossága, az idelátogató turista, akik lehetőséget kapnak, hogy autentikus, regionális kertek és kultúrtájak kínálatát tapasztalhassák meg minden érzékükkel (látás, hallás, érzés, szaglás, ízlelés). Projektünkhöz csatlakozó minőségi elvárásoknak megfelelő "természet-közeli" hotelek és szállásadók vendégéjszakái, látványkertek és természeti élményt nyújtó szolgáltatók vendégei számát, valamint a hagyományos regionális termékeket kínáló gazdák, beszállítók és vendéglátók forgalmát kívánjuk növelni.

Ügynökség szerepe a projektben:

 • Kertekhez és kultúrtájakhoz köthető sajátosságok és élménykínálat felmérése Zala és Vas megyében.
 • Adatbank kialakítása, a felmérés adatainak megjelenése geo-digitális térképen.
 • Határon átnyúló szemináriumok szervezése kompetenciafejlesztés témakörben.
 • Határon átnyúló szemináriumok szervezése kínálatfejlesztés témakörben.
 • Régiós turisztikai csomagokat bemutató, digitális kiadvány készítése.
 • Határon turisztikai átnyúló kínálatfejlesztés.

RECOM - Regional Cooperation Management HU-AT 2014

Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködései Program  AT-HU ETE 

Projekt leírása:

A RECOM HU-AT előzményprojekt megvalósításakor megszerzett tapasztalatokra építve, illetve a magyar és osztrák szereplőkkel kialakított közös hálózatokra támaszkodva, a RECOM HU-AT 2014 projekt új szakaszával elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy a regionális szakértőket, és a hálózati tagokat hálózatba szervezzük annak érdekében, hogy közösen kidolgozzuk a Közös Határon Átnyúló Regionális Fejlesztési Irányelveket a 2014+ időszakra. A közös munka súlypontja a stratégiailag fontos projektötletek és kezdeményezések összegyűjtése lesz, illetve a tudástranszfer biztosítása a helyi és térségi szereplők között. Az irányelvek kidolgozása során bevonásra kerülnek az érintett szereplők (megyei önkormányzatok, FVM, VM, iparkamarák, NyDRFÜ, NyRIÜ, stb.), valamint a már kialakított Hálózati Csoportok is.

A projekt célcsoportjai:

 • Települési és megyei önkormányzatok
 • Gazdasági kamarák
 • Helyi közigazgatási szervek
 • Projektgazdák
 • Vállalkozások
 • A régió lakossága
 • Fejlesztő szervezetek 
 • Civil szervezetek

Ügynökség szerepe a projektben:

 • Regionálisan összehangolt Közös Határon Átnyúló Regionális Fejlesztési Irányelvek 2014+ kidolgozása a határon átnyúló együttműködésekhez a 2014+ időszakra.
 • A releváns irányelveknek megfelelő interkulturálisan hatékony tematikus hálózatok kiépítése, illetve a jelenlegi hálózatok továbbfejlesztése majd a téma specifikus hálózatok fontosabb eredményeinek átültetése a fejlesztési stratégiába.
 • Közös platform és egy közös ötlettár kialakítása a regionális kezdeményezések támogatása érdekében, illetve azon hálózati szereplők részére, akik részt vesznek a közös fejlesztési irányelvek kidolgozásában.
 • A projekt szándéka szerint az azonosított (stratégiai) projektek mind minőségükben és mind jellegükben alkalmazkodnak a régió közös kihívásaihoz, illetve összehangoltak lesznek a régióval.  

Grenzbahn - Határon átnyúló vasúti kapcsolatok Burgenland-Nyugat-Magyarország

Grenzüberschreitende Eisenbahnverbindungen Burgenland - Westungarn

Projekt leírása:

A határon átnyúló nyilvános közlekedési kapcsolatok Nyugat-Dunántúl és Burgenland között gyakorlatilag nem léteznek, holott naponta kb. 8000 munkavállaló és hallgató ingázik Burgenland és Magyarország között.
A Burgenland és Nyugat-Dunántúl közötti határon átnyúló buszközlekedés rövid távú intézkedési tervére vonatkozó konkrét javaslatok már készültek egy korábbi projekt közlekedési koncepció keretében.
Jelen projekt keretében a következő vasúti vonalakra készülnek el Megvalósíthatósági tanulmányok, Műszaki tanulmányok, Üzemeltetési költségek, illetve
Költséghatékonysági elemzések:

 • A Pinka-völgye vasútvonal helyreállítása (ki- és újraépítése) az Oberwart - Szombathelyvonalon a személy -és regionális áruszállítás érdekében.
 • A Sopron - Ebenfurth vasúti szakasz kétvágányosításának kiépítése.

Az említett vasúti szakaszokra vonatkozóan a mindenkori újjáépítés, illetve kiépítés technikai és pénzügyi megvalósíthatósága megtervezésre kerül, és a beruházás jogosságát költséghatékonyság elemzés keretében is górcső alá vesszük.

A Projekt Célcsoportjai:

Észak- Közép- és Dél Burgenland és Nyugat-Dunántúl érintett területei. Ezeken a területeken a lakhatási körülmények és az ipari tevékenység a regionális és nemzetközi elérhetőség (a nemzetközi SETA folyosóra való rácsatlakozással és az észak-adriai kikötőkre való kijutással) javításával jelentősen emelkedne és a gyenge/negatív regionális fejlődés a nevezett régiókban számottevően javulna. Ezen felül a határon ingázó munkavállalók és hallgatók szintén élveznék az új vasúti kapcsolatok kiépítéséből származó előnyöket. A várhatóan növekvő vasúti forgalomból az érintett vasúttársaságok is profitálnának.

Partnerek:

 • Vezető Partner: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Projekt Partner 1.: TU Wien - Institut für Verkehrswissenschaften, Forschungsbereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
 • Projekt Partner 2.: Land Burgenland

 

eseménynaptár

Projektzáró2015.07.16. 10:00

A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben című projekt zárórendezvénye.

További részletek
Átadás2015.06.26. 10:00

Az "AQUASANARIUM - szolgáltatásbővítés a Hotel Európa fit****superiorban" c. projekt ünnepélyes átadása.

További részletek

hírlevél