11.19., hétfő
Erzsébet

Tulajdonosok és irányító szervek

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség tulajdonosai:

Irányító és felügyeleti szervek:

A szervezetre vonatkozó

Törvények:

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
 • 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről 
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (Gt.) 
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.) 
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 • 2013. évi CCXVI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Kormányrendeletek:

 • 102/2006. (IV.28.) Kormányrendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről 
 • 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
 • 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
 • 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
 • 547/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet az egységes működési kézikönyvről
 • 550/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
 • 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Miniszteri rendeletek:

 • 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország fejlesztési tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásnak állami támogatási szempontú szabályairól

Egyéb hazai szabályozás:

 • A nemzeti fejlesztési miniszter 26/2012. (X.24.) NFM utasítása az egységes működési kézikönyv kiadásáról

Közösségi szabályok:

 • Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • A Bizottság 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól 
 • A Bizottság 1998/2006 EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
 • A Bizottság 800/2008/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

eseménynaptár

Projektzáró2015.07.16. 10:00

A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben című projekt zárórendezvénye.

További részletek
Átadás2015.06.26. 10:00

Az "AQUASANARIUM - szolgáltatásbővítés a Hotel Európa fit****superiorban" c. projekt ünnepélyes átadása.

További részletek

hírlevél